Szukaj

regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.malwinahajduk.pl

Operatorem sklepu jest Malwina Hajduk z siedzibą we Wrocławiu, której przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia tego sklepu.

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów zamawiających i kupujących produkty w sklepie internetowym www.malwinahajduk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca – Malwina Hajduk z siedzibą we Wrocławiu (50-232) przy Pl. Powstańców Wielkopolskich 6/11, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej do CEIDG pod numerem NIP 8982253065, REGON 384411493, tel. 508 368 697, e-mail: hello.malwahajduk@gmail.com, określany w dalszej części Regulaminu jako Malwina Hajduk.

ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I JEGO ZMIANY

2. Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży produktów marki Malwina Hajduk Ilustracje, a w szczególności reguły rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta, rezerwowania produktów, składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży.

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.

4. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin” widniejącej na stronie internetowej sklepu.

5. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu.

INFORMACJE O PRODUKTACH

6. Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu oraz ceny.
Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, wymiarów bądź kolorystyki, informację o czasie oczekiwania na produkt bądź stanie magazynowym, jak również wszelkie inne informacje jakie Malwina Hajduk uzna za istotne dla Klienta do dokonania zakupu.

7. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów mają charakter wyłącznie przykładowy, zaś ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. Możliwe są zatem odstpstwa od kolorów. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, w szczególności poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.

8. Zamieszczone na stronie informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumienie przepisu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE O UMOWIE

9. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, każdorazowo przy transakcji, dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu udostępnianym na stronie sklepu.

10. Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest złożeniem zamówienia na formularzu dostępnym na stronie. Klient wypełniając formularz obowiązany jest podać precyzyjne informacje odpowiadające aktualnemu stanowi rzeczy, w zakresie określonym przez treść formularza. W przypadku gdy dane ujawnione w formularzu nie spełniają powyższych wymagań, a w szczególności gdy utrudniają lub uniemożliwiają one realizację zamówienia, nie będzie ono zrealizowane z zastrzeżeniem, iż w razie podania przez Klienta danych kontaktowych może być podjęta próba skontaktowania się z nim celem ustalenia informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.

11. Administratorem danych osobowych jest Malwina Hajduk, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Krakowie o numerze NIP 8982253065. Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłączenie do celów związanych z realizacją zamówienia. Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta.

12. Umowy zawierane na skutek akceptacji zamówienia mają charakter umów zawieranych na odległość przy pomocy środków porozumiewania się i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również innych odpowiednich aktów prawnych.

13. Malwina Hajduk dokonuje utrwalenia, zabezpieczenia i udostępnienia istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość drukując i wysyłając Klientowi wraz z zamówionymi produktami dowód zakupu.

14. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim

15. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie przyjęcia oferty Klienta

16. Stronami zawieranej umowy są Klient oraz Malwina Hajduk z siedzibą we Wrocławiu

DOKONYWANIE ZAKUPÓW

17. Ceny widniejące na stronie są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich. Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki.

18. Dokonując wyboru produktu Klient wybiera przelew elektroniczny jako formę płatności

19. Zamówienia przyjmowane są na stronie sklepu, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Malwina Hajduk zastrzega sobie okresowe ograniczenia bądź wyłączenia dostępności strony bądź funkcji składania zamówień, z przyczyn technicznych bądź organizacyjnych.

20. Zamówienie zostaje złożone przez klienta bez potrzeby dokonywania rejestracji. Zamówienia składane są na formularzu opracowanym przez sklep, zaś ich składanie odbywa się poprzez dodanie danego produktu ze wskazaniem jego ilości oraz ewentualnie koloru, do koszyka z zakupami.

21. Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wysyłki produktu Klient może zatwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam”, bądź też dokonać zmiany tak zamawianych produktów jak i swych danych. Po wciśnięciu przycisku „Zamawiam” jakakolwiek zmiana treści zamówienie bądź podanych danych nie jest możliwa.

22. Zamówienie złożone w sposób opisany w pkt 21 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną firmie Malwina Hajduk w zakresie zakupu produktów wyróżnionych w zamówieniu, za cenę w nim wskazaną.

23. Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowany pocztą elektroniczną na adres Klienta komunikat o przyjęciu zamówienia. Malwina Hajduk zastrzega sobie odrzucenie zamówienia przy jednoczesnym podaniu przyczyny odmowy realizacji.

24. Potwierdzenie zamówienia winno zawierać listę produktów objętych zamówieniem, ich cenę, warunki płatności, sposób i adres dostawy. Przysłanie potwierdzenia otrzymania płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

25. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia, w tym kosztów przesyłki.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

Zwrot środków w przypadku gdy płatność była realizowana przy użyciu karty płatniczej, zostanie dokonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego.

Zamówienia w przypadku płatnością kartą będą realizowane po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji.

Karta kredytowa/e-Przelew – zapłata realizowana w czasie rzeczywistym, poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w Sklepie bezpośrednio przez Sprzedawcę lub podmiot działający na zlecenie Sprzedaw

26. Produkty objęte zamówieniem wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź Paczkomatów Impost po uprzednim wstakazniu przez Klienta paczkomatu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty pełnej należności wynikającej z zamówienia. Wraz z wysyłką przesyłki Klient zostanie poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną. Jeżeli pracownik Poczty Polskiej nie zastanie Klienta pod wskazanym przez Klienta adresem, pozostawi awizo. Koszty związane z wysyłką Produktu do Klienta, ponosi Klient.

Koszt przesyłki Produktu do Klienta na terenie Polski wynosi:

Poczta Polska (paczka pocztowa) - 13,00 zł, Punkt odbioru – 13,00 zl

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości kosztów przesyłki związanych z realizacją konkretnego zamówienia, z uwagi na jego wartość, ilość Produktów, specyficzny charakter Produktu wymagający specjalnego opakowania w transporcie itp.

27. Przy wysyłce produktów objętych zamówieniem, odbywających się jako przesyłka Poczty Polskiej, Klient dostaje potwierdzenie wysyłki i unikatowy numer, któwy pozwala na jej śledzenie. Malwina Hajduk nie ponosi dpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek.

Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie, oraz czy są ślady wskazujące na jej otwarcie (np. zerwanie taśm zabezpieczających przesyłkę).

Jeżeli opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie lub jej wcześniejsze otwarcie, Klient jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki, i w miarę możliwości – w obecności pracownika Poczty Polskiej – do sporządzenia protokołu szkody, a następnie Klient powinien bezzwłocznie zawiadomić Sklep o tym fakcie.

REKLAMACJE I ZWROTY

28. Malwina Hajduk a ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych,
odrębnych przepisach.

29. W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem Malwina Hajduk ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach określonych kodeksem cywilnym.

30. Reklamacje należy składać pisemnie lub pocztą, na adres: Pl. Powstańców Wielkopolskich 6/11, 50-232 Wrocław. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do
korespondencji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, żądany sposób usunięcia wady, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją.

31. Malwina Hajduk rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane w pkt 32 powyżej. Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, na przykład nie będzie zawierała dowodu zakupu lub reklamowanego produktu, Malwina Hajduk wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji.

32. W przypadku uwzględnienia reklamacji Malwina Hajduk odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.

33. Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu. Aby zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy. Po jego złożeniu wysyła na adres sklepu produkty, których umowa dotyczy (w stanie bez jakichkolwiek śladów użytkowania), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie 14-sto dniowego terminu od daty zakupu (paragon lub fakturę) oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

Adres do zwrotu towaru:

Malwina Hajduk

Pl. Powstańców Wielkopolskich 6/11

50-232 Wrocław

telefon: +48 508 368 697

email: hello.malwahajduk@gmail.com

(proszę oznaczyć paczkę jako “ZWROT”)

34. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w pkt 28, Malwina Hajduk zobowiązana jest niezwłocznie zwrócić środki pieniężne na podany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni.

35.POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klient, dokonując rejestracji w Sklepie, dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i niezbędne przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji zamówień i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, oraz w celach komunikacyjnych, marketingowych (przedstawienia oferty Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu).

Dane te nie są przez Malwinę Hajduk przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Sklep przetwarza dane Klienta zgodnie z prawem i z zachowaniem poufności.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych Klientów. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie (na adres e-mail) informacji związanych z ofertą Sprzedawcy oraz jego działalnością handlową i twórczą.

Malwina Hajduk informuje, że podczas korzystania z usług Sklepu w komputerze Klienta instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. Szczegóły instalowania plików zawiera Polityka prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”).

Sprzedawca oraz Klient, zawierający umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep, dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszego Regulaminu oraz treści i wykonania umów sprzedaży Produktów, rozwiązywać w drodze polubownej. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym będzie sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają Przepisy prawa oraz inne właściwe przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów